kozesina3.jpg

Obchodní podmínky

Základní všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě "KŮŽE-KOŽEŠINY-KYJOV". Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 2. Vymezení pojmu „Kupující“ -
  • Nepodnikatelský subjekt - koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
  • Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.
 3. Vymezení pojmu „Prodávající“ -
 4. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Ochrana - osobní údaje kupujícího a nakládání s nimi

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze závazné objednávky.
 2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.
 6. Prodávající závaznou objednávku archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.
 7. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje respektovat soukromí všech svých zákazníků. Aby vám ale mohly být nabídnuty kvalitní služby, je třeba znát některá vaše osobní data. Tato data jsou však velmi pečlivě chráněna před zneužitím. Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.
 8. Požadované údaje - v případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
Je-li kupující právnická osoba, zadává navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
 9. Veškeré údaje o Vašich dosavadních nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Internetový obchod si velmi váží Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Žádné z těchto údajů nejsou poskytovány dalším subjektům.
 10. Souhlas s používáním osobních dat - používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše uvedených podmínek.
 11. Výmaz dat z databáze - každý zákazník bude neprodleně odstraněn z databáze na základě jeho žádosti.

Objednávky - základní pravidla

 1. Veškeré objednávky jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 2. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny s DPH.
 3. Ceny za dopravu, příp. další poplatky budou kupujícímu účtovány dle podmínek stanovených v nabídce dopravy v rámci e-shopu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 4. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).
 5. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.
 6. Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího výřízení z důvodu:
  • bez udání důvodu,
  • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.
 7. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Zaslání zboží - způsob dopravy a možnosti platby

 1. Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě do 30 pracovních dní. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, je spotřebitel informován aktuálně při zadávání zboží do košíku.
 2. Doba dodání objednávek přijatých o víkendech a svátcích se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem na účet a to při atypických či nestandardních rozměrech, nebo při objednávce více kusů.
 4. Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.
 5. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.
 6. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v obchodních podmínkách. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 7. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.
 8. Zasílání do zahraničí např. do Slovenské republiky- platí v případě, že je v „ Košíku „ aktivní položka pro zasílání do zahraníčí. Cena poštovného a balného je potom uvedena v položce „Košík“ dopravné (platba pouze na účet předem) Přepočet z CZK na EUR provedeme dle aktuálního kurzu v okamžiku objednávky zboží. Jakmile nám platba dorazí, vyexpedujeme Vám zboží v běžné lhůtě. Bankovní převod trvá při bližně 5-7 dnů. Upozornění: Při platbě „bankovním převodem“ ze Slovenska musíte pro platbu nastavit dispozici OUR, toto nastavení znamená, že veškeré poplatky spojené s převodem hradí odesílatel. V případě, že nastavíte jinou dispozici, bude se jednat o částečnou úhradu a zboží nebude vyexpedováno. Důvodem jsou vysoké poplatky za přijetí zahraniční platby. Zásilku si vždy pozorně prohlédněte a pokud balík vykazuje jakékoli známky mechanického poškození, odmítněte jej převzít. V případě že to bude možné, otevřete zásilku před poštovním doručovatelem. Pokud bude jevit známky poškození, balík okamžitě reklamujte. Pokud balík s poškozením převezmete a na tuto skutečnost přijdete později, dopravce nemusí Vaši reklamaci uznat.
 9. Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.
 10. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Převzetí zboží kupujícím

 1. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 2. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) kupujícího

 1. Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.9., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě je 15.9.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět, zásilka nemůže být ze strany dodavatele převzata!
 2. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený v původním obalu spolu s dodacím listem.
 3. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
 4. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Pokud bude zaslaná zásilka poškozena při přepravě, nebude dodavatelem převzata!
 5. Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné+balné+dobírkovné apod.).
 6. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.
 7. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 8. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Právo prodávájícího na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Záruční podmínky a reklamace

 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.
 3. Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit, nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Pokud bude zaslaná zásilka poškozena při přepravě, nebude dodavatelem převzata!

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu KŮŽE-KOŽEŠINY-KYJOV, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem ČR.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2011